Grønt håb

solvogn_thumbnail.jpeg

Alternativer er et grønt parti med en grøn vision og praktiske grønne “pakker”.
I Odsherred har vi valgt at fremhæve vores grønne vision og grønne mærksesager.

Visionen om vores grønne Odsherred

Vi drømmer om flere lokale anlæg med grøn energi, som lokalsamfundene selv har ansvaret for og vi vil følge op på kommunens initiativer omkring solenergi!

Vi ønsker mere vild natur, større biodiversitet, skovrejsning og langt flere bier. Derfor skal der i Odsherred være langt mindre brug af pesticider og andre gifte. 

En god indikator for naturens tilstand, er mængden og variation af bier. Og bier og andre insekter trives ikke, når der sprøjtes med gift.

Vi støtter DN og drømmer om at naturen får en større stemme i byrådet så Odsherred bliver Danmarks giftfri klimakommune.

Vores unikke friske luft må ikke ødelægges af emissioner, giftskyer eller lugt af gylle.

Vi drømmer om stier, der er så brede at også terrangående kørestole kan komme ud i luften og naturen.

Vi arbejder for, at netværket af iværksættere indenfor økologisk produktion, økologiske oplevelser og livsstil sætter nye standarder for innovativt samarbejde.

I vores grønne vision samarbejder de økologiske bedrifter om at udvikle Odsherred til et økologisk spisekammer med fælles brand, distribution, læring, produktudvikling og samarbejde med partnere som Hotel og Restaurationsskolen, Lokalkompagniet, skoler og uddannelsessteder.

Der er derfor naturligt at at 

 • festivalerne får spisemærker i guld
 • at økologisk tang fra Odsherred bliver verdensberømt 
 • at vi iværksætter forsøg med permakultur
 • at kommunens madforsyning får det økologiske spisemærker i guld ligesom de fleste af Odsherreds restauranter og kursuscentre
 • at kommunens udbudspolitik indeholder et krav om økologi.

Fra politisk hold er der sat et mål om at fordoble Danmarks skovareal i løbet af en skovgeneration - med andre ord skal der være ca. 25 % skov i Danmark i 2070. I Odsherred er der lige nu ca. 7 % - og kun planer om en mindre udvidelse af Jyderup Skov i retning mod Vig. 

Alternativet mener, at vi kan gøre det meget bedre og skabe oplevelsesrige, energiproducerende og klimatilpassede landskaber med masser af skov og et mangfoldigt dyre- og planteliv!

Vi er inspirerede af et studie fra Arkitektskolen i København af Lise Kloster Bro, der præsenterer en samlet landskabsstrategi for Odsherred. 

I hendes plan er Odsherreds karakteristiske randmoræner og lavbundsarealer rammen om en ny skovrejsning i dødislandskabet bag den anden bue. Her skal etableres en naturnær lysskov, der med en frodig underskov og forskelligartet løvtag vil skabe en atmosfære af liv, intimitet og nærvær. 

Planen er koblet sammen med en nedtrapning af den nuværende dræning af Lammefjorden, således at energiskove kan skyde sig ind som tunger i den sydvestlige del heraf. Med denne plan vil skovarealet i Odsherred komme op på 26,7 %.

 

Alternativets grønne mærkesager i Odsherred

Mere grøn energi

Da Danmark i fremtiden ønsker at udnytte vedvarende energikilder bedre, er der brug for et decentralt og effektivt energisystem og distributionsnetværk. 

For at støtte investeringerne i lokalt forankret energiproduktion ønsker Alternativet at støtte en bæredygtig energi-andelsbevægelse. 

 

Lokale økologiske fødevarer i kommunens køkkener og kantiner

Vi anbefaler at byrådet vedtager en målsætning for økologiske indkøb med følgende positive udvikling: 

 1. Øgede kommunale økologiske indkøb, der støtter
 2. øget lokal økologisk produktion, der fremmer
 3. øget antal lokale jobs i økologiske virksomheder
 4. vi tilbyder en kost fri for pesticidrester til brugerne af kommunens institutioner
 5. vi sikrer renere drikkevand, da varerne produceres uden pesticider og Geopark Odsherred får flere bier og en større biodiversitet.
 6. vi tiltrækker mennesker, der ønsker en sund livsstil i en kommune, hvor man kan dyrke frugt og grønt i sin have uden at frygte forurening med pesticider fra landbruget.

Forslaget kan kritiseres for at økologisk landbrug ikke gavner klimaet i nogen væsentlig grad. Denne kritik er berettiget, hvis man kun ser bagud. Med hensyn til klimatiltag i 2016 og frem, er økologiske landbrug frontløbere med hensyn til at gavne klima og natur. Prøv at søge på ordet “klima” på hjemmesiden for henholdsvis Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer og se selv forskellen på engagement i klimamæssige tiltag. 

Forslaget kan også blive mødt med kritik af økonomien, fordi man kalkulerer med en forøgelse af omkostningerne ved økologiske indkøb. Kritikken er berettiget, med mindre man gør sig yderligere overvejelser. Blandt andre Københavns Kommune har bevist i praksis, at økologiske indkøb og drift kan klares uden ekstra økonomi samtidig med at man scorer mange sidegevinster i form af arbejdsglæde og livskvalitet. Men det gøres ikke uden rettidig omhu.

Vi er klar over at beslutningen kræver yderligere omtanke og vi anbefaler derfor at kommunen henter inspiration fra blandt andet disse samarbejdspartnere:

 • Fødevareministeriets Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener.
 • Økologisk Landsforening, der også står for økotjek (vurderingen af fordele/ulemper ved omlægning af landbrug til økologisk drift, økonomiudvalget har allerede besluttet at støtte disse omlægningsbesøg).
 • Danmarks Naturfredningsforening, der også har et netværk med nyttige kontakter i andre kommuner, der ligesom Odsherred arbejder med klima og bæredygtighed.

Odsherreds nye brand: Danmarks giftfri økologiske klimakommune

Vi drømmer om at de økologiske bedrifter samarbejder om at udvikle Odsherred til et økologisk spisekammer med fælles brand, distribution, læring og produktudvikling. Samarbejdet omfatter partnere som Hotel og Restaurationsskolen, kommunen, Lokalkompagniet, skoler og uddannelsessteder.

 -----------------

Herunder er der kort og videoer med lokale økologer som
dokumenterer, at her allerede er mange gode økologiske kræfter i spil,
som det er værd at samarbejde med.
 

Vi ved ikke hvilke politiske partier disse skønne mennesker sympatiserer med.
Men vi ved, at de giver os grønt håb!

 -----------------

Kort og videoer er publiceret af
foreningen Økologisk Odsherred.
Vi er glade for, at kunne linke til dem.