GaesteblogMarianne.jpeg

Gør noget ved forebyggelse

Mere tillid mindre kontrol Ældre medborgere

Hvad skal omsorg og sundhed koste?

Omstrukturering af omsorg- og sundhedsområdet er bare nogle af de tiltag, som vi har kunnet læse om i medierne og på kommunens hjemmeside. 

Både i hjemmeplejen og i plejecentrene arbejder man sammen i teams, hvilket giver et bedre informations-flow omkring de forskellige seniorer, som modtager ydelser fra kommunen. En velfungerende teamstruktur, vil i de fleste tilfælde have en positivt afsmittende effekt på den service borgeren modtager. 

Ledelsen af omsorg- og sundhedsområdet har også iværksat et samarbejde med Holbæk Hospital (regionen), som medfører at Odsherreds visitation har et kontor på hospitalet, som sender besked om udskrevne borgere til et tværfagligt modtagelsesteam i kommunen.

Ordningen har allerede nu vist sit værd idet, der på et meget tidligere tidspunkt end førhen tilgår både hjemmepleje og plejecentre information om de borgere, der udskrives til enten eget hjem eller aflastning.

Alt i alt betyder ordningen, at Odsherred Kommune et langt stykke af vejen er bedre rustet til, at modtage plejekrævende borgere end de ellers ville være.

Men regionerne sender folk hjem hurtigere end de gjorde ”i gamle dage” og Kommunerne modtager derfor borgere, som på udskrivningstidspunktet ikke er færdigbehandlede og bestemt heller ikke raske. De er stadig behandlingskrævende. 

Regionernes håndtering af sygehusenes økonomi medfører, at omkostninger flyttes fra regionerne til kommunerne. Og syge mennesker flyttes fra professionel pleje og direkte ud til, et samfund, som er indrettet til raske mennesker. Vi svigter de svage.

Kommunerne har ikke økonomi til, at ansætte det fagligt specialiserede personale, som er nødvendigt for, at klare den øgede omsorgsbyrde.

Ældreplejen er en del af omsorg- og sundhedsområdet og ligesom i resten af Danmark, så er andelen af borgere over 65 stigende. Det giver Odsherred nogle udfordringer, som kun ses i samme omfang i et fåtal af andre kommuner. 

I dag beskæftiger omsorg- og sundhedsområdet i Odsherred mere end 700 mennesker og der er ca. 33 tusinde borgere i kommunen, hvoraf ca. 1/3 er over 65.

Tal hentet fra Danmarks Statistik viser, at bruttoudgiften pr. senior borger i Odsherred Kommune i 2016 var ca. 56 tusinde kroner og har ligget på samme niveau de sidste 4 år. Til sammenligning så var det samme tal for hele landet i 2016 ca. 67 tusinde.

Odsherreds bruttoudgift pr. senior borger pr. år ligger dermed 16% lavere end den samme udgift målt for hele landet. Det er naturligvis ikke rimeligt på denne baggrund alene, at konkludere at service og kvalitet i Odsherred er lavere.

Odsherreds andel af ældre er nemlig også større end mange andre kommuners andel af ældre, hvilket betyder, at de faktiske udgifter til ældreplejen udgør en stor del af det totale kommunale budget.

Måske udnytter Odsherred kommune midlerne afsat til ældrepleje bedre end andre kommuner? 

Men hvad er en rimelig pris? Vi kan ikke udlede noget om kvalitet og effektivitet af ovenstående tal og vi får heller ikke et praj om, hvorvidt borgerne føler, at deres behov er blevet mødt.

Men iflg. Danmarks Statistik, så modtog 1.259 borgere i 2012 hjælp i form af hjemmepleje fra Odsherred Kommune og for hele landet var der tale om 154.261 borgere. Der er ikke noget tal for Odsherred for 2016, men for hele landet var tallet faldet med 7% og det var kun 142.865 borgere, der modtog hjemmehjælp. 

Hjemmehjælpen er naturligvis kun en del af omsorg- og sundhedsområdet og uanset hvor mange tal jeg disker op med, så vil den virkelige pris for omsorg- og sundhed skulle bestemmes ud fra faktiske fysiske observationer og tilbagemeldinger fra borgerne om hvilken glæde og gavn de har af de ydelser de bliver tilbudt. 

Selvom det er svært, at sætte en pris på omsorg og sundhed, så giver det mening, at antage at hvis sundheden er høj, så er der mindre brug for omsorg.

Vi bør derfor i videst muligt omfang sætte ind på forebyggelse. Ved at sørge for de rigtige sundhedsmæssige tilbud til borgerne og ved at satse på sund og økologisk kost i Kommunens institutioner kan vi hjælpe borgerne til et mere aktivt liv i en sundere krop.

Vi skal derfor ikke snakke om udgifter, men derimod om investering i fremtiden, også når det gælder seniorer.