LundbeckHm.jpeg

PLANKLAGENÆVNET STOPPER UDVIDELSEN AF LUNDBECK!

Erhverv, De 3 bundlinier

Følgende afgørelse er i dag blevet offentliggjort:
”Odsherred Kommune har den 31. oktober 2017 endeligt vedtaget lokalplan nr. 2017-02, Udvidelse af H. Lundbeck A/S, med tilhørende miljørapport.
Planklagenævnet har modtaget klager over begge afgørelser.
Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over miljøvurderingen.
Planklagenævnet ophæver imidlertid lokalplanen. Det betyder, at lokalplanen ikke længere gælder”.

 

Alternativet Odsherred har ved flere lejligheder forholdt sig til udvidelsen, som vi efter besøg på grunden og efter grundige læsninger af de mange rapporter og klagepunkter i sagen, IKKE kunne bifalde. Den væsentligste årsag var, at der var konstateret en forurening under industrigrunden. Forureningen er aldrig blevet fuldt klarlagt, hvilket vi allerede var utrygge ved, da der på virksomheden anvendes midler af potentielt meget miljøskadelig karakter. Desuden fandt vi, at Danmarks Naturfredningsforenings grundige redegørelse for grundvandsforholdene ved virksomheden gav god grund til at være forsigtige med at anlægge nyt på området, da det ville kunne forstyrre jordbundsforholdene sådan at forureningen kunne spredes yderligere. En udbygning ville også medføre større mængder overfladevand, der kunne udlede de forurenende stoffer til Kattegat.
Planklagenævnet finder på den ene side ”ikke, at det kan udelukkes, at eksisterende jordforurening i særlige tilfælde vil kunne have betydning for en lokalplans påvirkning af miljøet, f.eks. som følge af eventuel kumulativ virkning eller som umiddelbar følge af et byggearbejde”. På den anden side finder Planklagenævnet ”ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens faglige vurdering af, at det ikke er sandsynligt, at forurening af jorden i lokalplanområdet vil få væsentlig indvirkning på jord eller grundvand som følge af lokalplanen”.


Planklagenævnet ligger vægt på, at ”håndtering af jord skal ske efter jordflytningsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelseslovens § 19, og at der for langt den overvejende del af arealet ikke kræves tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Nævnet lægger endvidere til grund, at der ifølge den geologiske kortlægning for området ikke sker eller kun sker en meget lille grundvandsdannelse på det berørte areal. Dette hænger sammen med det tykke lerlag under området, og at grundvandet derfor strømmer af oven på lerlaget”.


Planklagenævnet finder heller ikke grundlag for ”at tilsidesætte kommunens vurdering af, at det ikke er sandsynligt, at en eventuel forøget udledning af overfladevand til Kattegat vil udgøre en væsentlig påvirkning af miljøet. Nævnet har herved lagt vægt på, at udledning af overfladevand til havet – herunder fastsættelse af grænseværdier – reguleres af miljøbeskyttelseslovgivningens regler om udledningstilladelser”.
Det er altså IKKE risikoen for en spredning af forureningen, der ligger til grund for Planklagenævnets afvisning af lokalplanen. De vælger altså at følge kommunens vurdering af, at en udbygning ikke vil udgøre en væsentlig forøget påvirkning af miljøet. De anfører ganske vist, at der teoretisk ER en risiko, men gør gældende, at der er tilstrækkelige regler (jordflytningsbekendtgørelsen, miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, udledningstilladelser), der vil kunne imødegå denne risiko.

Men hvorfor har Planklagenævnet så ophævet lokalplanen? Det skyldes følgende to forhold:

  1. Lundbeck er som medicinalvirksomhed placeret i miljøklasse 7. Miljøstyrelsens Håndbog om Miljø og Planlægning indeholder anbefalinger om en beskyttelsesafstand på minimum 500 m mellem en virksomhed i miljøklasse 7 og arealfølsom anvendelse/beboelse. Dette er kun en anbefaling, ikke noget retsligt krav. Planklagenævnet mener imidlertid, at Odsherred Kommune i kommuneplanen henviser til denne anbefaling SOM OM det er et bindende krav – og DERFOR er lokalplanen (som opererer med en meget mindre afstand mellem virksomheden og beboelse) i strid med kommuneplanen og DERFOR ulovlig. Det fremgår, at Planklagenævnet ikke har været enige om denne tolkning, og at det var formandens stemme, der var udslagsgivende.
  2. I planloven er der et krav om, at der ved bygningshøjder over 8,5 m skal anføres en begrundelse for den større højde. Det fremgår, at kravet skal ”opfattes som en generel højdebegrænsning, hvorefter bygningshøjder over 8,5 m kun kan overskrides, hvis det kan dokumenteres, at den er landskabelig ubetænkelig og i øvrigt ikke forringer helheden, eller hvor den større højde svarer til højden i eksisterende bebyggelse”. Planklagenævnet konstaterer, at der IKKE i redegørelsen for lokalplanforslaget (der opererer med højder op til 17 m) er anført en begrundelse for at overskride højdebegrænsningen og konkluderer: ”Planklagenævnet finder derfor, at lokalplanen er vedtaget i strid med planlovens § 16, stk. 3, hvilket er en væsentlig retlig mangel”.

 

Det er altså anbefalingen om 500 meters afstand til beboelse (og formuleringen heraf i kommuneplanen)
samt højdebegrænsningen, der er skyld i Planklagenævnets ophævelse af lokalplanen.
Hvad så, tænker man straks – må Lundbeck så opgive alle sine udbyggelsesplaner? Tjah – med mindre de vil
ligge sag an ved en domstol, så står ophævelsen af lokalplanen ved magt. Mere sandsynligt er vel, at
virksomheden sammen med kommunen gentager hele det lange forløb for at få vedtaget en ny lokalplan,
der så tager højde for ovennævnte forhold, på den ene eller den anden måde. Udover at det vil koste
oceaner af tid og ressourcer, er der imidlertid et tredje forhold, som de i givet fald skal tage hensyn til. I
mellemtiden er virksomheden blevet karakteriseret som en risikovirksomhed af særlig kraftig art efter
Seveso III-direktivet. Dette nåede ikke at få betydning for den nu ophævede lokalplan, da afgørelsen herom
endnu ikke var faldet (selv om virksomheden og kommunen utvivlsomt var vidende om, at den var på vej),
men Planklagenævnet gør udtrykkeligt opmærksom på, at det vil en ny lokalplan være nødsaget til at tage
hensyn til.

Summa summarum: Det bliver meget svært og langsommeligt for Lundbeck at få lov at udvide på det
eksisterende areal – ikke af de grunde, vi i Alternativet Odsherred lagde særlig vægt på (forureningen af
miljøet), men af andre nok så væsentlige grunde (alt for højt byggeri og alt for tæt på beboelse).
Kommunen vil utvivlsomt beklage dybt, da den finder den gode relation til virksomheden meget vigtig.
Naboerne og os, der finder miljø og sikkerhed vigtigere end økonomi, kan imidlertid med lettelse
konstatere, at det stadig ER muligt at stoppe en stor international virksomhed med loven i hånden. Tak for
det!