LundbeckHm2.jpeg

Ingen forurening fra Lundbeck, men…

Grønt håb, Demokratisk håb, Erhverv, De 3 bundlinier

 

Lundbeck A/S har som bekendt netop fået tilladelse til at udvide fabrikken i Lumsås. Det er ikke sket uden sværdslag med borgere og sommerhusejere i lokalområdet, der forståeligt nok er betænkelige ved at have en (endnu større) kemifabrik i baghaven. 

Alternativet er dykket ned i rapporterne for at se, hvordan fabrikken håndterer miljøbelastningen i dag.

 

Eget rensningsanlæg

Lundbeck har en separatkloakering. Sanitært spildevand og overfladevand fra oplagspladser, hvor der opbevares kemikalier, er således tilsluttet eget rensningsanlæg. Regnvand udledes til Kattegat via en havledning, der udmunder ca. 330 meter fra kysten. Spildevand fra produktionsprocesserne sendes til kemisk/biologisk rensning. Det har været inde i billedet at tilslutte virksomheden til Tengslemark rensningsanlæg, men dette anlæg er stillet i bero. Lundbeck fortsætter altså med at håndtere eget spildevand, selvfølgelig under fortsat opsyn.

Som udgangspunkt stoler vi på, at både virksomhed og de myndigheder, der har ansvaret for det løbende miljøtilsyn, gør deres bedste for at minimere miljøpåvirkningen. I hvidbogen henvises til en nylig drikkevandsanalyse fra Lumsås Vandværk, hvor der ikke fandtes miljøfremmede stoffer, ligesom der henvises til, at der ikke er nogen ”aktuel viden om sundhedsrisiko” ved badevandet ud for Lundbeck. En særskilt grundvandsredegørelse har man ikke fundet anledning til. 

 

Sideløbende med lokalplansforslaget har Miljøstyrelsen som øverste myndighed på området været indblandet i en såkaldt VVM-undersøgelse. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det er en procedure, VVM-myndigheden skal følge for at kunne tillade anlægsprojekter, der må forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Proceduren stiller krav om at udarbejde en redegørelse for anlægsprojektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. Redegørelsen skal udarbejdes og i offentlig høring, inden bygherren må få tilladelse til at gå i gang med projektet.

VVM-redegørelsen er en diger rapport på små 100 sider, der kan findes her: http://mst.dk/media/96546/20160315-lundbeck-vvm-redegoerelse.pdf. Den er vigtig at læse, hvis man vil sætte sig ind i, hvad og hvordan der egentlig produceres på anlægget. På baggrund af redegørelsen har Miljøstyrelsen givet virksomheden miljøgodkendelse til produktion af Nalmefene, forsøgsproduktioner generelt samt direkte udledning af spildevand.

 

Ingen garanti

Alternativet vurderer, at ud fra gældende regler udgør produktionen på Lundbeck ikke nogen akut risiko for farlig belastning af omgivelserne, heller ikke efter en evt. udvidelse. 

Samtidig forholder vi os til, at der grundlæggende er en ganske alvorlig risiko forbundet med produktionen, både en miljømæssig og en sundhedsmæssig. Ingen kan garantere mod ulykker eller mod virkningen af langsomme og måske endnu ikke kendte udsivninger. Vi hører jævnligt om ny forskning, der opdager nye mulige skadevirkninger af kemiske stoffer, sjældent om det modsatte. Derfor er det efter vores vurdering selvfølgelig godt og vigtigt, at grænseværdier og standarder bliver overholdt, men det udgør desværre ikke en tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke sker uoprettelige skader på miljøet og sundheden. Vi minder om, at virksomheden er klassificeret som en miljøklasse 7-virksomhed. Det dækker over ”virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed”. 

 

Vi vil ikke gøre os klogere end myndighederne i vurderingen af sikkerheden. Vi anerkender det store arbejde, personalet på rådhuset har lagt i lokalplansforslaget og hele processen. Samtidig er Alternativet skabt ud fra en vurdering af, at vi skal passe på vor planet og dens ressourcer på en helt anden måde, end vi gør i dag. Populært sagt er vor fremtid for truet til, at vi kan overlade den til nogle andre, hvad enten vi tror, at ansvaret er politikernes eller virksomhedernes. Vi er som borgere nødt til at se på, hvad vi selv kan gøre, ikke kun i vores egen husholdning, men også ved at tage ansvar for, hvad der sker lige uden for døren i vores lokalsamfund.  

 

Derfor håber vi, at borgerne i Lumsås og omegn fortsat vil have fokus på, hvad der sker på Lundbeck. Det vil være konstruktivt, hvis parterne kommer i en god dialog med hinanden, så vi bliver tryggere ved hinanden. Alternativet Odsherred har siden sidste blog-indlæg haft en skriftlig kontakt til Anders Shroll fra Lundbecks hovedkvarter. Han beklager, at de ikke fik svaret på vores første henvendelse om at komme på besøg, som åbenbart er gået tabt i den interne kommunikation mellem Lundbecks forskellige datterselskaber. Han skriver endvidere: ”Vi ønsker en god dialog med det lokalsamfund vi indgår i og har medvirket i høringsmøder og dialog via pressen”. Det glæder os, at ønsket om en god dialog er gensidigt. Vi håber, at begge sider vil fortsætte samtalen i den nye fase, som lokalplanen har åbnet for.

 

PS: Såvel Lundbeck som borgerne er i den forbindelse meget velkomne til at skrive et indlæg på Alternativet Odsherreds nye gæsteblog.

Tryk her så guider vi dig igennem det. 

Gæsteblog