EnFriSkole.jpeg

Sæt skolerne fri

Demokratisk håb, Mere tillid mindre kontrol, Uddannelse, Iværksætteri

 

I Alternativet vil vi gerne væk fra det ensidige fokus på tests og karakterer, der har været gældende i vores skoler i de sidste mange år. Som det er nu, befordrer systemet en kultur med konkurrence og spidse albuer, og det er velkendt, at det ofte medfører stress hos den enkelte elev (og hans/hendes forældre).

Vi mener, at den model har spillet fallit. Hele forudsætningen for et godt skoleliv er, at eleverne trives. Derfor skal der både i undervisningen og i det almindelige samvær være fokus på den enkelte elevs trivsel og muligheder for at skabe meningsfulde relationer. Eleverne skal føle sig set og værdsat, uanset hvilke kompetencer de hver især har. Der skal være rum til den enkelte i fællesskabet, så lysten til at lære bliver styrket og understøttet. Vi vil have børn, der trives fagligt, socialt og personligt.  

Sæt skolen fri

Vi mener derfor, at det er nødvendigt at tage et opgør med de nationale tests, den stigende præstationskultur og den overdrevne målstyring. I stedet ønsker vi at sætte den enkelte skole fri til selv at tilrettelægge skoledagen, dens indhold og længde alt efter lokale ønsker og behov. 

Vi mennesker lærer ikke i takt, ikke på samme måde og ikke på samme tid. Læring begynder og slutter med den enkelte elev. Derfor må vi skabe en skole, der har friheden til at understøtte elevens personlige, sociale og faglige udvikling og gør ham/hende i stand til at skabe værdi for sig selv og for andre i et bæredygtigt samfund. Med andre ord en skole, der sætter fokus på personlig dannelse og udvikling i en lige vægtning af boglige og ikke-boglige fag.

Vi ønsker, at den enkelte skole skal kunne vælge at sammensætte sin undervisning, som skolen synes, det giver mest mening. Måske bliver det med faste timer, måske med mange projektforløb, måske med noget helt tredje, men det skal være skolens eget valg.

Hvis en skole vælger at fastholde karakterer som et redskab til at evaluere elevernes standpunkt, skal de underordnes en personlig feedback, som vægtes højere og kompletterer karakteren. Der skal ligeledes være mulighed for valgfrie eksamensformer. 

Skolerne i Odsherred

Også i Odsherred ønsker Alternativet frie og selvstændige skoler, så vi får en mangfoldighed af forskellige bud på god, stimulerende og lærerig undervisning. Vi ser skolerne som stærke medspillere i lokalområderne, hvor de aktivt involverer sig med det omgivende samfund. Skolen kan for eksempel fungere som forsamlingshus, samtidig kan samfundet være en læringsplads, der også tages i brug i undervisningen.

Skolen skal være for hjertet, hånden og hovedet. Den skal involvere eleven i en, gerne eksperimenterende, undervisning, der både udfordrer og befordrer kritisk og empatisk indlevelse, ligesom den skal forberede eleven på at blive en aktiv medborger i et foranderligt samfund med klimamæssige udfordringer.

Alternativet lægger stor vægt på iværksætteri og entreprenørskab. Evnen til at turde og kunne skabe sit egen job, at turde se muligheder omkring sig i det nære eller det fjerne. Denne evne til at handle på sin viden, sine færdigheder og muligheder skal fremmes og understøttes i den skole, som vi gerne ser udvikle sig. 

I Alternativets vision for folkeskolen:

  • vægtes det håndværksmæssige, det kunstneriske og det intellektuelle lige højt. Boglige, kreative og åndelige fag anerkendes altså ligeværdigt.
  • er der fokus på klimaet og oppebæring af et bæredygtigt samfund
  • rustes eleverne til at være medskabere af samfundet
  • har empati, erkendelse og medborgerskab en central plads i hele skoleforløbet.

Lærerne er sammen med eleverne skolens omdrejningspunkt. De skal have tid til forberedelse, have plads til at møde faglige udfordringer og kontinuerligt kunne udvikle deres praksis.

Lærerne skal have fleksible arbejdsvilkår, som giver dem mulighed for kreativ og inspirerende undervisning. De skal have mulighed for fagligt at kunne sparre med kolleger, i fagfaglig forstand og/eller i didaktisk/pædagogisk forstand.

Skolen skal understøtte læreren i at øge sit fokus på klasseledelse, praktiske undervisningsforløb og mulighed for at sprede gode ideer ud på tværs af kommunens skoler. 

Skolebestyrelsen skal være fri af den kommunale forvaltning, som ikke kan kræve målstyring, elevplaner og tests, men tværtimod skal understøtte skolens valg administrativt.

Medlemmerne skal være repræsentanter for skoleledelsen, lærerne, pædagogerne, eleverne, forældrene, lokalsamfundet, erhvervslivet, det frivillige foreningsliv samt en repræsentant fra den kommunale forvaltning, som skal understøtte, at skolen bliver forankret i det lokale, og at samarbejdet med aktører uden for skolen dannes og styrkes.

Der skæres ned på det administrative lag af styring og tjek for at give skolerne mulighed for at udfolde deres rolle.

Kommunens rolle bliver at understøtte skolens valg af mål. Kommunen bliver ansvarlig for 6 faktorer 

  1. den økonomiske fordeling af midler fra staten, 
  2. skolens beliggenhed og fysiske vedligehold, 
  3. fordeling af elever 
  4. faglige sparringsrum til lærerne, 
  5. støtte arbejdet med at styrke fagligt udfordrede elever, 
  6. sørge for den lokale forankring og sikre nært og entreprenant bånd mellem skole og lokalsamfund.

 

Se det politiske udspil for hele Danmark her:

En fri skole