Grise.jpeg

Slip grisene fri!

Grønt håb Lokale fødevarer Økologi Iværksætteri Erhverv De 3 bundlinier

 

Vi skriver fordi en af vore lokale griseproducenter ansøger om at fordoble sin produktion af intensivt opfostrede smågrise og slagtesvin.

Vi er overbevist om, at han og mange flere vil få mere ud af at grisene slippes ud i det fri.

Når vi slipper grisene fri, skaber vi et win-win-win-scenarie og scorer på alle 3 bundliner.

Fordelene findes både i det nære perspektiv og for hele Odsherred…

 

Hvad betyder det for producenten, at grisene slippes fri?

Han vil

 1. … få grise, som ikke skal have en stor mængde antibiotika og medicinsk zink. Dette på trods af at antibiotikaforbruget i svineproduktionen er faldet meget. Det kan blive lavere. Sundhedsvæsenet anbefaler en reduktion på 90%
   
 2. … slippe for at betale lægemiddelindustrien store summer til antibiotika
   
 3. … få en højere pris for sine grise, fordi kvaliteten stiger og efterspørgslen stiger
   
 4. … undgå at iklæde sig beskyttelsesudstyr før han går ind i stalden og afvaskning efter besøg i stalden.
   
 5. … undgå at familien testes for husdyrMRSA 2 gange årligt
   
 6. … undgå at hans besætning har husdyrMRSA. Grise der færdes i det fri har sjældent MRSA
   
 7. … få glade naboer, som elsker at iagttage hans glade grise løbe rundt
   
 8. … kan kalde sig landmand i stedet for producent - nu er han ikke mere en fabriksejer, men et menneske, der samarbejder med jorden, naturen og dyrene
   
 9. … imødegå andre sygdomsudbrud, som lettere spredes i bedrifter med stor tæthed, tidlig afvænning og transport over lange afstande – som fx svinepesten, der i øjeblikket spreder sig fra Østeuropa.

 

 

Hvad betyder det for sygehuset, at grisene slippes fri?

Sygehuset skal bruge meget færre ressourcer på at sætte barrierer op for at undgå at husdyrMRSA slipper ud til deres svage og udsatte patienter. Nu kan pengene bruges til andre områder.

 

Hvad betyder det for Odsherreds 3 bundlinier, at grisene slippes fri?

Forestil dig at alle grise i Odsherred er frilandsgrise eller skovgrise. Ja, forestil dig, at grisene fordres med økologisk dyrket korn. Det får en stor betydning for alle tre bundlinier:

 

Den grønne bundlinie omkring klima og miljø får samlet set et godt bidrag, fordi:

 1. antallet af grise bliver reduceret og det giver mindre udledninger af klimagasser.
 2. Vi mister gylle til biogasanlæg, men da Danmark producerer alt for meget gylle, er problemet ikke stort: Den nuværende mængde gylle i Danmark kunne teoretisk producere 10 gange mere varme end hele Danmark har brug for.
 3. De fritgående grise gøder jorden, så frugtbarheden bliver bedre.

 

Den blå bundlinie omkring økonomi får samlet set et glimrende bidrag, fordi:

 1. Markedet for økologiske fritgående svin er i vækst og der er mulighed for at tjene mere med færre grise.
 2. De store arealer, der i dag bruges til at producere foder til svin, kan bruges til anden produktion.
 3. Vi kan derfor få flere iværksættere inden for lokale kvalitetsfødevarer til Odsherred.
 4. Flere iværksættere omkring forædlede fødevarer vil styrke Odsherreds brand som foregangskommune inden for fødevarer og give muligheder for mere samarbejde.
 5. Truslen om at ødelægge Danmarks grønne brand i udlandet med MRSA-smittede fødevarer bliver mindre.
 6. Truslen om at blive udkonkurreret af billige svin fra Østeuropa i de nære markeder - og af Kinas kommende produktion i de fjerne markeder - bliver mindre, simpelthen fordi vi skifter produktionsform i tide.
 7. Der kan skabes et hjemmemarked omkring lokalt produceret kød


Den røde, sociale bundlinie får også et plus, fordi

 1. Det giver flere jobs at slippe grisene fri.
 2. Vi får en større biodiversitet - også socialt med nye tilflyttere til de jorder, der nu kan bruges til andet end produktion af grisefoder.
 3. Vi undgår lugten af gylle.
 4. Vi undgår at skabe en socialt udsat gruppe mennesker, der er skyet og frygtet på grund af MRSA. Fortsætter den hidtidige udvikling, bliver det vanskeligere at inddæmme smitten fra dyrene og fra de mennesker, der arbejder i og med produktionen.
 5. Det giver mere frisk luft, lys, motion og livsglæde at arbejde med glade grise udendørs.
   
 6. Landbruget får igen tættere tilknytning til lokalområdet


Win-win-win

Alt i alt vinder vi på alle 3 bundlinier og skaber et win-win-win-scenarie. Derfor kan vi sige med stor overbevisning og god samvittighed:

 

Slip grisene fri!