LundbeckHm.jpeg

Vi savner dialogen med Lundbeck

Demokratisk håb, Iværksætteri, Erhverv, De 3 bundlinier

 

Kommunalbestyrelsen forventes at  vedtage Lokalplan 2017-2 for Lundbeck A/S. Dermed får Lundbeck mulighed for at udvide, hvis virksomheden ønsker det, dog under størst mulig hensyntagen til omgivelserne. 

Som iværksætterparti hilser Alternativet lokale virksomheder hjerteligt tillykke med deres succeser og vil som udgangspunkt gerne være med til at give plads til det. Men nu er Lundbeck ikke en hvilken som helst virksomhed, så der er også et stort miljømæssigt aspekt at tage hensyn til her. 

Lundbeck er klassificeret som en miljøklasse 7 virksomhed, den højeste, og dermed potentielt farligste, miljøklasse. Vi ved endvidere, at der ved siden af sagen om lokalplanen kører en sag om kontrol af forureningen i forbindelse med en tilladelse til monitoreringsboringer (etablering af pejlebrønde). 

Sagen drejer sig om, hvilke stoffer der bruges, og i hvor stor udstrækning grunden er forurenet, samt hvad risikoen er for forurening af grundvand og kystvand. Vi kender ikke udfaldet af denne sag, men tager den som indtægt for, at der er al mulig grund til at være på vagt og søge at få indblik i, hvad der sker. 

Vi må kende vores virksomheder

I Alternativet har vi forsøgt at få rede på det saglige indhold i diskussionen om Lundbecks udvidelse. Vi har talt med nogle af de bekymrede borgere, ligesom vi har læst høringssvar og de administrative bemærkninger. 

Vi ville også gerne have besøgt Lundbeck og talt med ledelsen, men har desværre ikke fået svar på vores henvendelse desangående.

Det er vi ærgerlige over, for som borgere gør vi klogt i at kende vores lokale virksomheder, først og fremmest fordi de er så vigtige for os. 

Vi ved allesammen, at der ikke ligefrem er for mange arbejdspladser i Odsherred, og det er et problem, hvis vi skal overleve som selvstændigt samfund. 

At kende vores virksomheder betyder at spørge ind til dem, interessere sig for dem, at blive tryg ved dem. Virksomhederne bør på deres side åbne sig, række hånden ud og invitere lokalsamfundet med på råd. 

Kun sådan bliver en virksomhed egentlig lokal og rodfæstet i området, og kun sådan bliver beboerne ambassadører for virksomheden. 

En lang proces

Forud for beslutningen om Lokalplan 2017-2 er gået en lang proces med VVM-redegørelser og tilvejebringelse af andet plangrundlag. Meget af det har Miljøstyrelsen haft ansvaret for. 

Det er så af personalet på rådhuset blevet indarbejdet i lokalplansforslaget, som efterfølgende har været igennem en grundig behandling, både på et borgermøde, i avisen og gennem en høring.

Der kom 27 høringssvar fra borgere og høringsberettigede foreninger. Alternativet finder det yderst positivt, at så mange har engageret sig i sagen og har gjort et stort stykke arbejde for at sætte sig ind i dens mange komplicerede aspekter af både samfundsmæssig og teknisk art. 

Vi deler ikke alle de udtrykte holdninger og forslag, men som et parti, der sætter miljøspørgsmål meget højt på den politiske agenda, deler vi bekymringen over kemiske produktioners indvirkning på miljøet.

Vi savner åbenhed og dialog

Derfor savner vi i Alternativet noget helt grundlæggende i diskussionen om Lundbeck. 

Når en produktion er forbundet med en høj forureningsrisiko, er det ekstra nødvendigt med stor åbenhed og en fælles forståelse for virksomhedens betydning. 

Der skal være en dialog og en let tilgængelig viden om, HVAD der produceres, HVILKEN positiv effekt produktionen har, HVILKE kemikalier der anvendes, HVOR disse kemikalier kommer fra, HVOR STORT vandforbruget i produktionen er, HVOR MEGET farligt spildevand der skal transporteres væk, HVILKE miljøfremmede stoffer der kan sive ud i overfladevandet osv. osv. 

Alternativet stoler på, at når vi som borgere er tilstrækkeligt informerede, vil vi kunne holde samfundsværdi og risici op mod hinanden langt mere helhedsorienteret end hhv. virksomhed og myndigheder er i stand til.

I den verserende sag om Lundbeck-udvidelsen tror vi, at det ville have skabt en helt anden proces, hvis virksomhed og lokalsamfund havde været trygge ved hinanden. 

Vi håber derfor, at den megen røre, som udvidelsen har skabt, bliver taget som udtryk for stor lokal interesse og får virksomheden til at gå ind i en konstruktiv dialog. 

 

Vi i Alternativet kommer stadig gerne på besøg, når I får tid til os.